დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
VFTPV
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

Ընտրություններից մինչև ինստիտուտներ - Ժողովրդավարության ուղեցույց երիտասարդների համար 2015

Քաղաքական գործընթացին քաղաքացիների ակտիվ մասնակցության համար, ինչըժողովրդավարության գլխավոր ցուցիչներից մեկն է, հարկավոր է ըմբռնել այն, որ ժողովրդավարությունը միանվագ ակտ չէև այնընտրությունների օրըչի սկսվում և ավարտվում: Քաղաքացիական պատասխանատվությունը ենթադրում է մասնակցություն որոշում ընդունելու գործընթացին, իշխանության մշտական վերահսկողություն ևընդհանուր առմամբժողովրդի կառավարման լիարժեք իրականացում: Ժողովրդավարությունը ճիշտայն ժամանակ է ուժեղ, երբ գործընթացին ընդգրկված են բոլորը, առանցնրանց տարիքի, գենդերային կամ ազգային պատկանելության խտրականության:

Սույն ուղեցույցը պատրաստվել է երիտասարդների համարև նպատակը ժողովրդավարության հայեցակարգի, ընտրական իրավունքի, իշխանության պատասխանատվության մասին նրանցավելի լավիրազեկելն է, ինչպես նաև ըմբռնել այն նշանակությունը, որը բերումէ ընտրությունների կամ որոշումների ընդունման գործընթացին յուրաքանչյուր քաղաքացու մասնակցությունը:

Հույս ենք հայտնում, որսույն ուղեցույցը, որըպատրաստեց մեդիայի զարգացման հիմնադրամը՝ MDF ընտրական համակարգերի զարգացման,բարեփոխումների ևուսուցման կենտրոնի աջակցությամբ,կնպաստի երիտասարդության շրջանում քաղաքական ևժողովրդավարական գիտակցության բարձրացմանը:

© 2015, Մեդիայի զարգացման հիմնադրամ

Հեղինակներ.ՄարիամԼորթքիփանիձե, Աննա Ճաիա

Խմբագիր.Թամար Կինծուրաշվիլի

Թարգմանությունը՝ Սուսաննա Խաչատրյանի

Ընտրություններից մինչև ինստիտուտներ - Ժողովրդավարության ուղեցույց երիտասարդների համար