დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
ARCPE
გაგზავნა

MDF-ის ბიბლიოთეკა

სიძულვილის ენა - 2018

მედიის განვითარების ფონდი (MDF) 2014 წლიდან მედიაში სიძულვილის ენის შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშებს რეგულარულად გამოსცემს. წინამდებარე კვლევა 2018 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მედია მონიტორინგის შედეგებს და ფოკუს ჯგუფების მონაცემებს ასახავს. კვლევის მიზანია მედიასა და საჯარო დისკურსში სიძულვილის ენის სხვადასხვა ფორმებისა და მათი წყაროების გამოვლენა, ასევე ძირითადი ტენდენციების ანალიზი.
მედია მონიტორინგის ფარგლებში დაკვირვება როგორც მედია საშუალებებზე, ასევე სხვა წყაროებზე – პოლიტიკურ კლასზე, სასულიერო პირებზე, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და საზოგადოების ცალკეულ წარმომადგენლებზე ხორციელდებოდა. ფოკუს ჯგუფების ფორმატში მიგრანტებთან დაკავშირებით გავრცელებული ყალბი ინფორმაციის მიმართ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა მოხდა.
შესავალ ნაწილში წარმოდგენილია კვლევის მთავარი მიგნებები და მეთოდოლოგია; პირველ ნაწილში მოცემულია ერთიანი რაოდენობრივი მონაცემები სიძულვილის ენის ტიპოლოგიის მიხედვით. ანგარიშის მეორე ნაწილში სიძულვილის ენის ტიპოლოგია წყაროების მიხედვით არის წარმოდგენილი, მესამე ნაწილში კი საზოგადოების დამოკიდებულებები მიგრანტებთან დაკავშირებული ყალბი ინფორმაციის მიმართ.
ანგარიში საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან (UNAG) პარტნიორობით და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამის „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა" (PITA) ფარგლებში მომზადდა.

რედაქტორი:
   თამარ კინწურაშვილი

ავტორი:
    თინა გოგოლაძე

მონაცემთა დამუშავება:
    მარიამ ცუცქირიძე

მედია მონიტორინგი:
      თამარ გაგნიაშვილი, სოფო გოგაძე, ხატია ლომიძე, სოფო ჩხაიძე, მარიამ გელაშვილი

დიზაინი:
    ბესიკ დანელია, IBDESIGN

ბმულისიძულვილის ენა - 2018