დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
LGBIV
გაგზავნა

არჩევნები

თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით მედიის განვითარების ფონდი ახორციელებს აქტივობებს, რომელიც მიმართულია ამომრჩეველთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და მოტივაციის ამაღლებისკენ; საქართველოს ყველა მოქალაქის, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების საარჩევნო პროცესში სრულფასოვანი მონაწილეობისკენ; არჩეულ თანამდებობებზე ქალთა წარმომადგენლობითობის გაზრდისკენ; არჩევნების გამჭვირვალედ წარმართვისკენ და ამ პროცესში მედიის, როგორც მეთვალყურის როლის გაძლიერებისკენ.