დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
XKMCK
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

ქართულ ტელეარხებზე წარმოდგენილი სატელევიზიო რეკლამები გენდერულ ჭრილში

კვლევის მიზანია ქართულ სატელევიზიო რეკლამაში მიმოიხილოს და გამოკვეთოს გარკვეული ტენდენციები, მაგალითად წარმოდგენილი მოქმედი პერსონჟებისათვისმინიჭებულითვისებები,მათისოციალურიროლი,შესაძლებლობები;გენდერულიბალანსირეკლამაში,სტერეოტიპულიდამოკიდებულებებიორივესქესისმიმართდაწარმოდგენილირეკლამებისშესაბამისობააღიარებულსტანდარტებთან.

მკვლევარი: დავით ფარულავა
მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი მედია, ჟურნალისტიკა და კომუნიკაცია
თარიღი: 2014
ბმული: ქართულ ტელეარხებზე წარმოდგენილი სატელევიზიო რეკლამები გენდერულ ჭრილში

ქართულ ტელეარხებზე წარმოდგენილი სატელევიზიო რეკლამები გენდერულ ჭრილში 

უკან