დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
OEGHE
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

ძალადობის ფაქტების გაშუქება სამაუწყებლო მედიაში

ძალადობის ფაქტის გაშუქებისას ორი მთავარი კითხვა შეიძლება დაისვას:

1. წარმოჩენილია თუ არა ძალადობის ფაქტი როგორც ანტიცოსიალური ქმედება? (პრობლემისშინაარსობრივიმხარე)

2. დაცულია თუ არა მედია-რეგულაციები ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხისგაშუქებისას(ტექნიკურიმხარე).

წინამდებარე ნაშრომის საკვლევ კითხვას ამ შემთხვევაში მეორე საკითხი წარმოადგენს. კვლევის მიზანიამონიტორინგისსაშუალებითშეისწავლოს2014 წელსგაშუქებულიმაღალისაზოგადოებრივიინტერესისმქონეძალადობისშემთხვევებიდაგააანალიზოსმათიგაშუქებისშესაბამისობაკოდექსითწაყენებულმოთხოვნებთან/წესებთან.

მკვლევარი: თამარ გაგნიაშვილი
ფაკულტეტი/პროგრამა:მედია კვლევები/მედია ეთიკა
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თამარ კინწურაშვილი
თარიღი: 2014
ბმული: ძალადობის ფაქტების გაშუქება სამაუწყებლო მედიაში 

ძალადობის ფაქტების გაშუქება სამაუწყებლო მედიაში 

უკან