დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
WQEQL
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

მედია ეთიკის საკითხები სომხეთში: პრაქტიკა და გამოწვევები, 2014

კვლევის მიზანი იყო შეგვეფასებია მედია- ეთიკის კუთხით სომხეთში არსებული მდგომარეობა და ძირითადი გამოწვევები, რომელიც მედიისწინაშედგასამმიმართულებით;,გამოყენებულიათუარასომხეთშისაერთაშორისოდაპრობირებულითვითრეგულირებისმოდელებიდარამდენადწარმატებულად;რამდენად მზადაა სომხური მედია- საზოგადოება ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯებისგადასადგმელად;არისთუარაქვეყანაშიმედია-ეთიკისსაკითხებისდარეგულირებისმიზნითსაკანონმდებლოპრაქტიკისამოქმედებისდა/ან სახელისუფლებოკონტროლისნიშნები.

ავტორი: თამარ ხორბალაძე
ბმული: მედია ეთიკის საკითხები სომხეთში: პრაქტიკა და გამოწვევები, 2014

   Media Ethics in Armenia Final Ge by Media Development Foundation on Scribd 

უკან